top of page

1ኛ      ወደ ሃገር ቤት ስትመጡ ትክክለኛ አንፎርሜሽን ለማግኘት ስትፈልጉ
2ተኛ  ቤት መሬት ገስተ ሀዉስ መጋዘን መግዛት ሆን መሸጥ አንዲሁም መከራየት ሆነ ማከራየት ለምትፈልጉ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላቹሁ
3ተኛ   መኪና መግዛትም መሸጥ መከራየት ለምትፈልጉ በድርጅቱ የተረጋጠ
4ተኛ   ወደ ሀገራቹ ለምትመጡ የምክር እና እርዳታ አግልግሎት ማግኘት ለምትፈልጉ
5ተኛ   ስለቢዝነስ የምክር አገልግሎት
6ተኛ   ሀገርዎን ምን ያህል ያዉቃሉ ስለጉብኝት ስራዋች እርስወ በሚፈልጉት እኛ አናደላድላለን
7ተኛ   ለማግባት ከመጡ ሙሉ የሰርግ ዝግጅቶችን አሰናድትን እንቀርብለወታለን
     እናንተ ብቻ ጠይቁን፡፡

    መልካምነት ለራስ ነው።      

bottom of page